Dla Autorów


INFORMACJE OGÓLNE NA TEMAT CZASOPISMA ORAZ PRZESYŁANIA I KWALIFIKACJI MATERIAŁÓW DO DRUKU

1. Studia z kognitywistyki i filozofii umysłu publikują oryginalne artykuły dotyczące zagadnień umysłu, jego funkcji i biologicznych podstaw ? pisane z perspektywy szeroko rozumianych nauk kognitywnych.

2. W czasopiśmie publikowane są nie drukowane wcześniej teksty o postaci (i) teoretycznych rozpraw z wyraźnie zaznaczoną tezą autora, (ii) sprawozdania z badań empirycznych, (iii) przeglądy badań i stanowisk, (iv) recenzje książek z dziedziny badań nad umysłem i mózgiem.

3. Każdy artykuł poddawany jest procedurze recenzyjnej, na podstawie której kwalifikowany jest do druku lub odrzucany.

4. Artykuły zakwalifikowane do druku ukazują się w cyklu półrocznym. Redakcja nie płaci Autorom za publikacje.

5. Korespondencję należy kierować na elektroniczny adres czasopisma:

redakcja.skfu@gmail.com

lub na adres pocztowy:

Instytut Psychologii UAM

ul. Szamarzewskiego 89a

60-568 Poznań

pok. 97

PRZESYŁANIE MATERIAŁÓW DO DRUKU

1. Artykuł przeznaczony do druku w Studiach z kognitywistyki i filozofii umysłu powinien zostać dostarczony do Redakcji wyłącznie w wersji elektronicznej na podany powyżej adres e-mailowy.

2. Objętość artykułu przeznaczonego do druku nie powinna przekraczać 20 stron łącznie z bibliografią, przypisami, tabelami, podpisami pod rycinami, rycinami, streszczeniem (pół strony) oraz zestawem słów kluczowych.

3. Artykuł powinien zawierać również

– tytuł,

– streszczenie oraz

– zestaw słów kluczowych

w języku angielskim.

4. Artykuł powinien zostać przygotowany w edytorze Microsoft Word lub Open Office.

5. Oprócz artykułu przekazywanego do druku, w odrębnym pliku elektronicznym przesłane powinny zostać dane o autorze. Powinny one zawierać imię i nazwisko autora, pełną nazwę miejsca pracy i nazwę miejscowości, adres do korespondencji oraz tytuł artykułu.

KWALIFIKOWANIE MATERIAŁÓW DO DRUKU

1. Nadesłane artykuły są oddawane do recenzji. Recenzje są obustronnie anonimowe: recenzenci nie znają autorów, autorzy – recenzentów.

2. Na podstawie recenzji redakcja podejmuje decyzję odrzucenia lub przyjęcia artykułu do druku. Autor zostanie powiadomiony o decyzji Redakcji.

3. Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania drobnych uzupełnień oraz poprawek stylistycznych i nieścisłości terminologicznych. W przypadku zasugerowania przez Recenzenta lub Redakcję większych zmian w tekście, artykuł zostaje zwrócony Autorowi z prośbą o dokonanie poprawek.

WYMOGI TECHNICZNE DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW

PRZEZNACZONYCH DO DRUKU

1. Artykuł przeznaczony do druku w Studiach z kognitywistyki i filozofii umysłu należy przygotować do druku z podwójną interlinią. Preferowana czcionka tekstu podstawowego: Times New Roman/Courier.

2. Poszczególne czcionki:

Tytuł artykułu: 16, pogrubiony, wyśrodkowany

Tytuły paragrafu: 13, pogrubiony, do lewej

Tekst główny: 12

Literatura: 9

3. Stosowane są przypisy umieszczane u dołu strony.

4. Odnośniki do literatury należy umieszczać w tekście zasadniczym według formatu: nawias,

nazwisko, data wydania, strona, nawias.

Przykład: Ta ostatnia metoda pozwoliła neuroestetykom (por. Zeki 1999, s. 122) uchwycić zależności?

5. Na końcu artykułu zamieścić należy spis literatury, według formatu podanego w przykładach

Artykuł w czasopiśmie

Przykład: Allman, J.M., Kaas, J.H. (1971). Represenstation in the Visual Field in Striate and Adjoining Cortex of the Owl Monkey. Brain Research 35, 86-106.

Artykuł w pracy zbiorowej

Przykład: Maruszewski, T. (2001). Zjawiska intruzywne jako automatyczny proces kontrolowany. W: Ohme, R.K., Jarymowicz, M., Reykowski, J. (red.) Automatyzmy w procesach przetwarzania informacji. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN, s. 85-102.

Książki

Przykład: Arnheim, R. (1956). Art and visual perception. Berkeley, CA: University of California Press.

1. Ryciny powinny być numerowane cyframi arabskimi i wyposażone w krótki podpis objaśniający, następujący po zapisie ?Ryc.1:?, ?Ryc.2:? etc. Zdjęcia oraz złożone schematy wchodzące w skład rycin powinny zostać dostarczone redakcji w postaci osobnych plików graficznych. Powinny one zostać wykonane i zapisane z należytą starannością; powinny być czytelne.

2. Tabele powinny być numerowane cyframi arabskimi i wyposażone w krótki podpis objaśniający następujący po zapisie ?Tab.1:?, ?Tab.2:?. Obowiązuje taki sama procedura ich przygotowywania i przekazywania redakcji jak w przypadku rycin (por. powyżej pkt. 5).

3. Na końcu artykułu należy umieścić streszczenie w języku angielskim, które nie powinno przekraczać ? strony. Po streszczeniu należy umieścić słowa kluczowe (max. 5).

4. W sprawach technicznych nieuregulowanych niniejszą instrukcją prosimy o kontakt z Redakcją.

PROCES RECENZJI

  1. Wszystkie teksty nadsyłane do czasopisma są recenzowane przez dwóch recenzentów.
  2. Recenzentami są specjaliści współpracujący z czasopismem.

 1. Przewidywany (standardowy) czas recenzji to około 12 tygodni.
 2. Artykuły przekazywane są do recenzenta bez nazwiska autora (redakcja nie sprawdza, czy w pracy znajdują się odwołania pozwalające na zidentyfikowanie autora pracy).
 3. Autor pracy otrzymuje recenzje bez nazwisk recenzentów.
 4. Formularz recenzencki dopuszcza następujące decyzje odnośnie przesłanego tekstu:
  • Odrzucenie.
  • Odrzucenie z propozycją znaczących poprawek tekstu, z ponownym przesłaniem do recenzji.
  • Akceptacja z propozycją poprawek tekstu, z ponownym przesłaniem do recenzji.
  • Akceptacja z propozycją poprawek tekstu, bez ponownego przesłania do recenzji.
  • Akceptacja w obecnej formie.
 5. Ostateczną decyzję odnośnie dopuszczenia artykułu do druku podejmuje redaktor naczelny.